Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

341/2002 Sb. § 10

Výrobní štítky, výrobní čísla a homologační čísla (K § 25 odst. 2 zákona)

(1) Vozidla kategorií M, N, O a L musí být opatřena povinnými štítky podle technických předpisů, například směrnice 76/114/EHS nebo 93/34/EHS. Pokud na výrobním štítku není uvedeno číslo homologace typu vozidla, uvede se zde číslo schválení technické
způsobilosti v České republice. Dle těchto technických předpisů musí být též na rámu nebo karoserii vyražen kód mezinárodního označení vozidla. U vozidel vyráběných ve více stupních musí být na základním vozidle zachováno jeho číslo VIN ve všech stupních výroby a u dokončeného vozidla. Výrobci každé z nástaveb může být přiděleno číslo VIN pro nástavbu. Na dokončeném vozidle může tedy být více čísel VIN.

(2) Motorová a jejich přípojná vozidla jiná, než jsou uvedena v odstavci 1, a zvláštní vozidla musí mít na snadno přístupném místě v přední části vozidla dobře čitelný a trvanlivý výrobní (tovární) štítek, který musí obsahovat kódové číselné a písmenné označení výrobce a typu vozidla. Výrobní štítek s číslem VIN nesmí být snadno odstranitelný. Na výrobním štítku musí být uvedeny zejména tyto údaje:
a) největší povolená hmotnost vozidla,
b) největší povolená hmotnost jízdní soupravy (u tažných vozidel),
c) největší povolená hmotnost připadající na jednotlivé nápravy,
d) číslo schválení technické způsobilosti k provozu v České republice.

(3) Jsou-li největší technicky přípustné hmotnosti větší než největší povolené hmotnosti, které jsou uvedené v § 15, může výrobce na výrobním štítku uvést místo údajů o největších povolených hmotnostech údaje o největších technicky přípustných hmotnostech.

(4) Pokud výrobce nemá přiděleno číslo VIN, musí být na výrobním štítku uvedeny tyto další údaje:
a) výrobce,
b) typ vozidla,
c) rok výroby,
d) výrobní číslo.

(5) U motorových a jejich přípojných vozidel jiných, než jsou uvedena v odstavci 1, a u zvláštních vozidel musí být na snadno přístupném místě vozidla čitelně vyraženo výrobní číslo vozidla (podvozku); u vozidel bez samostatného podvozku výrobní číslo karoserie.

(6) Každá konstrukční část podléhající homologaci dle určitého předpisu EHK musí být opatřena homologační značkou, kterou stanovuje tento předpis. Každá konstrukční část, která je schvalována podle technických příloh určité směrnice EHS/ES nebo předpisu EHK musí být opatřena schvalovací značkou, která je obdobná jako homologační značka stanovená touto směrnicí nebo předpisem. Písmeno „e“ nebo „E“ a číslo státu se nahrazuje písmeny „CZ“. Konstrukční část schválená před 1. červencem 2001 může být označena též shodně jako výbava vozidla značkou „ATEST 8SD XXXX“, kde „XXXX“ je číslo osvědčení o schválení.

(7) Při vícestupňové výrobě vozidla se ve druhém a dalším následujícím stupni výroby vozidla upevní k povinnému štítku podle odstavce 1 doplňkový štítek obsahující nezbytné údaje;

Celé znění vyhlášky naleznete zde